UWAGA! Do każdego wniosku musi być dołączona podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 • Drogownictwo
 • Działalność gosp.
 • Ochrona środ.
 • Plan. przestrzenne
 • Wod-kan
 • Inne
  • Uzgodnienie lokalizacji linii ogrodzenia

  • Wydanie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym- urządzenia infrastruktury podziemnej lub naziemnej

  • Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

  • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

  • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (opłaty roczne)

  • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

  • Wycinka drzew i krzewów

  • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

  • Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

  • Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

  • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


  • Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest


  • Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru oczyszczalni przydomowej


  • Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  • Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

  • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Numeracja porządkowa nieruchomości

  • Podział geodezyjny nieruchomości

  • Rozgraniczenie nieruchomości

  • Zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym dla nieruchomości

  • Odbiór przyłącza wodociągowego

  • Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej

  • Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

  • Zaświadczenie o jakości wody

  • Zaświadczenie o posiadanym przyłączu wody

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }