W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia
15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Jakubów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

testerone pills increase sex drive bioxgenic bio hard male enhancement capsules 30ct hidden vault male enhancement oil review most powerful male labido enhancer can pills cure premature ejaculation long term best homeopathic medicine to cure premature ejaculation cvs supplement for male enhancement herbs used to cure premature ejaculation domin xt male enhancement extenze original formula male enhancement review vmax male enhancement free trial can juicing cure erectile dysfunction male enhancement products in dubai what are the best fiber pills for anal sex sexual enhancement pills nitro2go best erection pills at gnc is there a safe diet pill for diabetics how to diet to lose weight and gain muscle original lingzhi 2 day diet pills how to lose weight with treadmill fat blaster pills do they work complete keto diet pills reviews does keto diet pill work best walking pace to lose weight bronkaid as diet pill golo diet pills sold in stores valerian root and blood pressure medication can blood pressure medication cause anemia mechanism of action of blood pressure medications fda recall blood pressure drug how high should blood pressure be to take medication best time to take blood pressure pill cbdfx broad spectrum cbd gummies with turmeric cbd infused gummies for sleep cbd gummies pensacola fl when is the best time to take cbd for sleep do cbd topicals work for pain cbd for relax and sleep troy aikman science cbd gummies cbd gummies washington dc
Accessibility