Informacja o przebudowie budynku Urzędu Gminy

Informuję, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi związanymi z rozbudową budynku Urzędu Gminy Jakubów – rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2 oraz wymianą drzwi zewnętrznych, realizowanymi w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” wejście do budynku Urzędu Gminy Jakubów, w tym do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej od dnia 24 maja 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku będzie możliwe wyłącznie od ul. Szkolnej.
Ponadto parking przy budynku Urzędu od ul. Mińskiej zostaje wyłączony z użytkowania.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Przerwy w dostawie wody

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowościach: Anielinek, Jakubów, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów, Moczydła i Góry. Usuwanie awarii może potrwać do południa dnia 05.05.2023 roku. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja nt. stawek za odbiór odpadów komunalnych

W wyniku przeprowadzonego postepowania  o udzielenie zamówienia na „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów”   usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy  w 2023 roku będzie świadczyć Firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , 07-100 Węgrów ul. Gdańska 69.

 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych  na 2023 r pozostają bez zmian i będą wynosić:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  22,00 zł miesięcznie, za odpady komunalne zbierane  i odbierane w sposób selektywny
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  20,00 zł miesięcznie, za kompostowanie  bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kompostownik)

 

    Wójt Gminy

(-) Hanna Wocial

Accessibility