Informacja nt. stawek za odbiór odpadów komunalnych

W wyniku przeprowadzonego postepowania  o udzielenie zamówienia na „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jakubów”   usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy  w 2023 roku będzie świadczyć Firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , 07-100 Węgrów ul. Gdańska 69.

 

Stawki za odbiór odpadów komunalnych  na 2023 r pozostają bez zmian i będą wynosić:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  22,00 zł miesięcznie, za odpady komunalne zbierane  i odbierane w sposób selektywny
  2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości:  20,00 zł miesięcznie, za kompostowanie  bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kompostownik)

 

    Wójt Gminy

(-) Hanna Wocial

Accessibility