POCZĄTKI GMINY JAKUBÓW

W XV wieku ziemie wchodzące w skład gminy Jakubów leżały w Ziemi Czerskiej, która rozciągała się po obu stronach Wisły i stanowiła najdalej na południowy – wschód wysunięta cześć Mazowsza. Mazowsze nie wchodziło wówczas w skład Polski, ale jego władcy uznawali zwierzchność króla polskiego. W tym czasie obszary Ziemi Czerskiej położone na wschód od Wisły porastały duże i nieprzebyte puszcze. herbTeren był słabo zaludniony ze względu na bardzo trudne warunki dla osadnictwa, które skupiało się głównie nad rzeczkami i większymi strumieniami. Przeważały osady leśne. Poza tym ziemie wschodniego Mazowsza do połowy XV wieku były terenem licznych najazdów ze strony Litwinów, dopóki Litwa nie zaczęła szukać przymierza z Polska przeciw Krzyżakom. Duże znaczenie w tym czasie miał szlak handlowy z Czerska do Liwu. Gościniec ten prowadził przez Mińsk Mazowiecki i dalej przez tereny obecnej gminy Jakubów.

W 1471 roku brat Jakuba z Gościańczyc biskup płocki Ścibor przepisał mu testamentem “niemałą” kwotę z przeznaczeniem na budowę nowego kościoła parafialnego. Jakub postanowił zbudować kościół i jednocześnie założyć nową osadę. Wybrał miejsce 10 km na północny – wschód od Mińska na obszarze puszczy Szczytno w pobliżu traktu czerskiego u źródeł rzeki Czarnej. 12.XI.1473 roku Kapituła Poznańska zgodziła się na budowę kościoła, a cztery dni później, 16.XI, biskup Andrzej z Bnina wystawił na Kapitule Generalnej w Poznaniu przywilej erekcyjny kościoła w Jakubowie. Jakubów powstał zatem w 1473 roku. W kościele w Jakubowie zachowały się archiwalne zapiski dotyczące tego wydarzenia: “Dla prędszego wzniesienia osady (Jakub) ufundował w niej – w 1473 roku kościół parafialny, nadawszy mu dwa łany roli z łąkami, ogrodami dla zagrodników, lasami, budynkami dla plebana i wikarych, dyrektora szkoły i innych sług kościelnych”. Osadził w niej Jakub prawdopodobnie 6-8 kmieci, czyli gospodarzy. Oprócz nich w skład osady, jak wynika z cytowanego dokumentu, wchodził także: pleban i wikarzy, dyrektor szkoły, słudzy kościelni oraz zagrodniczy, co świadczy o tym, że Jakubów już od początku nie był małą wsią.

Nazwa miejscowości pochodzi od imienia założyciela, kasztelana czerskiego Jakuba. O jego osobie przypomina herb gminy Jakubów, który przedstawia Świętego Jakuba jako wędrowca oraz godło z herbu Prus III. Święty Jakub to patron założyciela Jakubowa, zaś herb Prus III jest herbem rodowym Gościańskich.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

viagra pills in uk alpha hrd male enhancement specs generic drugs for erectile dysfunction in usa penis enhancer rx enlargement sexual enhancements supplements elite male performance enhancer pill extacy male enhancement reviews alpha thunder male enhancement how much ed pills roman cost top 10 natural erection pills detox diet to lose weight dynamic fitter keto pills keto boost shark tank pills can you lose weight by doing pilates lose weight fast no diet gemini keto gummies reviews skinny b diet pills what will i look like if i lose weight yellow oval pill used for diet pills diet to go reviews weight loss 7 day juice diet weight loss how to lose weight while vegan hemp gummies swansons vitamins bass farms cbd pain relief cream cbd gummies dispensary near me best cbd hemp oil for pain cbd gummies near 85015 stanley brothers cbd gummies cbd gummies holland and barret cbd gummies 1500mg how many carbs in cbd gummies strain specific cbd oil products cbd gummies for alcoholism shark tank does cbd promote rem sleep best cbd pain relief balm cbd plus male enhancement gummies hempire cbd products best working high strength cbd for pain relief paypal cbd hemp products how to take cbd gummies absorb better
Accessibility