Obiekty zabytkowe reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko – pałacowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane, którego przykłady znajdują się w miejscowościach na terenie całej gminy. Do najciekawszych obiektów sakralnych zaliczyć należy kościół murowany, neogotycki zbudowany w 1903 roku według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego oraz plebanię murowaną wybudowaną w 1896 roku w stylu eklektycznym znajdujące się w Jakubowie, a także zespół sakralny parafii mariawickiej p.w. Trójcy Świętej w Wiśniewie. Kościół ten wybudowano w latach 1906-1907w stylu neogotyckim. Zniszczony w czasie II wojny światowej w 1944 roku odbudowany został w roku 1948. Plebania wzniesiona około 1903 roku – zachowana bez zmian.

mlyn-witkowiznaNa uwagę zasługuje ponadto stylowa brama prowadząca na plac przed świątynią. Z zespołu dworsko – pałacowego w Łaziskach zachowała się część dworu z końca XIX wieku oraz park o powierzchni 1,75 ha z zachowaną zabytkową aleją lipową.
W Woli Polskiej (Witkowizna) znajduje się młyn wodny z 1924 roku.

Ponadto wartymi obejrzenia są pomniki przyrody stare drzewa w dawnym parku dworskim w Łaziskach, dąb o obwodzie 420 cm w Woli Polskiej, oraz głaz narzutowy o średnicy 150 cm we wsi Strzebula.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

strengthen male libido marijuana and premature ejaculating can premature ejaculation be controlled does smoking pot affect sexual performance infinity boost male enhancement premature ejaculation homoeopathic medicine size rx male enhancement formula reviews does viagra improve premature ejaculation enzyte male enhancement side effects is sildenafil used for premature ejaculation best male enhancement pills gnc reasons to premature ejaculation do diet pills cause diarrhea where to get golo diet pills best keto pills shark tank phentermine diet pills near me how to lose weight in the waist and hips herbalife lose weight products befit keto cut pills do diet pills affect your birth control p450 blood pressure medications blood pressure medication levaseta herbs different classes blood pressure medication is it safe to walk while on blood pressure medication alcohol blood pressure medication how to treatment low blood pressure cbd oil holland and barrett for pain relief reviews on cbd oil for sleep does cbd oil need thc to relieve pain are gummies cbd or cannabis buy cbd gummies walgreens cbd gummies near me with thc spectrum cbd gummies where to buy how many drops of cbd oil under tongue for sleep cbd tch pain dose best cbd gummies near me now just vibe cbd infused gummie candy cbd or hemp oil for sleep cbd fx gummies benifits side effects of cbd oil body pain
Accessibility