Zarządzenie w sprawie przetargu

Wyjaśnienie nr 2 tresci Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. [...]

Wyjaśnienie treści Zapytania ofwerowego Nr 7/SP/2017

Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym [...]

Kontakt z radnymi Rady Gminy Jakubów za pomocą indywidualnych skrzynek mailowych

Informacja!

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku istnieje możliwość kontaktu z radnymi Rady Gminy Jakubów za pomocą indywidualnych skrzynek mailowych, podanych poniżej. Radni z tym dniem otrzymają tablety z wgranym oprogramowaniem, na które licencje i oprogramowania  posiada Gmina Jakubów. Tablety zostały przekazane radnym na zasadzie użyczenia w celu sprawniejszego  i szybszego kontaktu z mieszkańcami i pracownikami Urzędu Gminy Jakubów. Ponadto tablety te przyznane są radnym w celu zapewnienia im dostępu do dokumentów, związanych z pracami Rady Gminy i jej komisji oraz ograniczenia ilości wydruków materiałów przekazanych radnym.

Wykaz maili radnych Rady Gminy Jakubów:

IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL
Ślusarczyk Piotr p.slusarczyk@jakubow.pl
Sobótka Artur a.sobotka@jakubow.pl
Bodecki Sławomir s.bodecki@jakubow.pl
Kosakowska Anna Bożena a.kosakowska@jakubow.pl
Matejkowska Bogusława b.matejkowska@jakubow.pl
Stachowicz Marek m.stachowicz@jakubow.pl
Kot Jacek j.kot@jakubow.pl
Oklesiński Krzysztof k.oklesinski@jakubow.pl
Biegalski Tomasz t.biegalski@jakubow.pl
Domański Krzysztof k.domanski@jakubow.pl
Ciarkowski Piotr p.ciarkowski@jakubow.pl
Prymek Sylwester s.prymek@jakubow.pl
Kopczyński Dariusz d.kopczynski@jakubow.pl
Nowak Wojciech w.nowak@jakubow.pl
Kosieradzka Marzanna m.kosieradzka@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

(-) Krzysztof Domański

 

Opracowała:
Joanna Żyłkowska

Ogłoszenie – znaleziono psa

W dniu 3 lutego na jedną z posesji w m. Żebrówka, gm. Kałuszyn przybłąkał się piesek z obrożą na szyi. W obecnej chwili pies przebywa na terenie oczyszczalni ścieków w Olszewicach.
Jeśli ktoś zna właściciela lub chciałby zaadoptować psa proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie w dni robocze w godz. 7.30-15.30, tel. 25 757 66 18 wew.16.

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów

Jakubów, dnia 14 grudnia 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów
IN.6720.1.2016.ZM

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jakubów Uchwały nr XV/113/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów oraz o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana dotyczy obszaru oznaczonego w obowiązującym studium jako RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwórstwa Odpadów Komunalnych ze strefa ochronną 100 m) położonego w miejscowości Jakubów. Zakres zmiany studium ogranicza się do ww. obszaru.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy:

1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,
2. ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji (pokój nr 5),
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości lub obszaru, którego dotyczy oraz proponowane przeznaczenie.

Wójt
Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz wszystkich sołectw Gminy Jakubów.

Accessibility