Informacja o przerwach w dostawie wody z SUW Mistów

Urząd Gminy Jakubów informuje, że w nocy

z 14 czerwca na 15 czerwca 2021 r. (poniedziałek/wtorek)

w godzinach 2300 – 0300

w miejscowościach Aleksandrów, Anielinek, Antonina, Brzozówka, Budy Kumińskie, Góry, Izabelin, Jakubów, Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Józefin, Leontyna, Ludwinów, Łaziska, Mistów, Moczydła, Przedewsie, Rządza, Szczytnik, Tymoteuszew, Wiśniew od strażnicy OSP do Woli Polskiej, Wola Polska  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu zaplanowanych prac przełączeniowych na Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

/-/ Wójt

Hanna Wocial

Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Jakubów, dnia 10 czerwca 2019 roku

I N F O R M A C J A

dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

 

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z trwającymi upałami należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1.  Ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie wody uzdatnionej dla celów gospodarczych,
  2.  Korzystać wyłącznie ze sprawnych punktów poboru wody wyposażonych w sprawne liczniki (wodomierze) zaplombowane przez pracownika gminy,
  3.  Zakaz używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów i innych celów niż potrzeby bytowe w godzinach od 600 do 1000 oraz od 1700 do 2300,
  4.  Kategoryczny zakaz poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować nałożenie kar finansowych.

Komunikat

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, upublicznionego w dniu 7 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Beneficjenta www.jakubow.pl oraz poprzez skierowanie w dniu 7 grudnia 2018 roku do Wykonawców, dla zadania: Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy Kwartus Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18 lok. 325, 00-052 Warszawa
ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ZA 1 GODZINĘ SZKOLENIOWĄ (C) – 99,90 zł
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB
DO REALIZACJI ZADANIA (K) – ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH OSÓB DOROSŁYCH – 199 osób
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.
Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 95,03 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018

Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki:

ZO_instruktor-szkolen2-załączniki
Zapytanie ofertowe

Accessibility