Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -Zarząd Zlewni w Dębem dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-F1 na rurociąg o średnicy 600 mm na działkach nr ewid 787 i 796/1 w miejscowości Jakubów.

Informacja-wszczecie-postepowania

Accessibility