30 listopada 2023 roku zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Budynek Urzędu Gminy Jakubów z nową windą zewnętrzną

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Plakat zapraszający do udziału w Konkursie Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023

Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023

 

Fundusze Europejskie już od 19 lat zmieniają Mazowsze, a każdy dofinansowany projekt to realne korzyści dla mieszkańców regionu. Przed nami kolejna odsłona konkursu Lider Zmian, która ma na celu wyłonienie wyjątkowych inwestycji i przedsięwzięć spośród zrealizowanych projektów.

 

Tegoroczna edycja stanowi zwieńczenie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Udział w konkursie to również doskonała okazja do szerszej promocji wypracowanych efektów dla mieszkańców Mazowsza. Beneficjenci mogą zgłaszać swoje projekty w ramach następujących kategorii:

 

  • Zielone Fundusze Europejskie – gospodarka niskoemisyjna. Ta kategoria skupia się na projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza (realizowane w ramach IV Osi priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną)
  • Cyfrowe Fundusze Europejskie – e-usługi. Tutaj poszukujemy projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu rozwijania e-usług (realizowane w ramach II Osi Priorytetowej – Wzrost e-potencjału Mazowsza).
  • Mobilne Fundusze Europejskie – transport, mobilność. Ta kategoria skierowana jest do projektów związanych z rozwojem transportu i mobilności (realizowane w ramach VII Osi Priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego).
  • Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom – zdrowie, rynek pracy. Tutaj poszukujemy „miękkich projektów”, które mają na celu poprawę zdrowia i warunków na rynku pracy na Mazowszu (realizowane w ramach VI Osi Priorytetowej – Jakość życia oraz IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem).
  • Fundusze Europejskie dla Młodych – projekty edukacyjne. Ta kategoria skupia się na projektach edukacyjnych, które rozwijają umiejętności młodych ludzi (realizowane w ramach X Osi Priorytetowej – Edukacja dla rozwoju regionu).
  • Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie – przedsiębiorczość. Tutaj poszukujemy innowacyjnych produktów i usług wypracowanych na Mazowszu (realizowane w ramach III Osi Priorytetowej – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości).
  • Nowoczesne Fundusze Europejskie – wyniki projektów B+R. To kategoria, w której doceniamy innowacyjność i sukcesy osiągnięte dzięki projektom badawczo-rozwojowym (realizowane w ramach I Osi Priorytetowej – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lipca 2023 r. Laureatów ostatniej ze wskazanych kategorii „Nowoczesne Fundusze Europejskie” wybierze Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz niezależnych ekspertów. Z kolei zwycięzców pozostałych kategorii wybiorą mieszkańcy Mazowsza w głosowaniu internetowym. Wyniki konkursu poznamy podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w dniach 14-15 listopada br. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.

szary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 zł

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu  w trzeciej  edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dedykowanej gminom, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”.

Accessibility