Hanna Wocial

Wójt Gminy

 • Pokój nr 1
 • h.wocial@jakubow.pl

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

 • Pokój nr 2
 • m.krusiewicz@jakubow.pl

Dorota Dębowska

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu, pełniący funkcję Kierownika Referatu Budżetu i Finansów

 • Pokój nr 15
 • +48 25 758 20 04
 • skarbnik@jakubow.pl d.debowska@jakubow.pl

Referat Budżetu i Finansów

Elżbieta Kruk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63
 • a.kruk@jakubow.pl

Grażyna Pytkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Zastępca Głównego Księgowego

 • Pokój nr 14
 • +48 25 757 91 63
 • g.pytkowska@jakubow.pl

Elżbieta Pietrzyk

Stanowisko ds. księgowości oświatowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 25 757 91 61
 • e.pietrzyk@jakubow.pl

Sylwia Bartnicka

Zastępstwo: Justyna Kwiatkowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 14
 • +48 25 758 24 24
 • j.kwiatkowska@jakubow.pl

Ilona Paluch

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 757 24 24
 • i.paluch@jakubow.pl

Paulina Witek

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • p.witek@jakubow.pl   podatki@jakubow.pl

Ewelina Bankiewicz

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • e.bankiewicz@jakubow.pl

Albina Wolszczak

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami komunalnymi, wymiaru zobowiązań pieniężnych

 • Pokój nr 6
 • +48 25 757 91 96
 • a.wolszczak@jakubow.pl

Wioleta Domańska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • Pokój nr 16
 • +48 25 757 24 24
 • w.domanska@jakubow.pl

Katarzyna Sadoch

Pracownik gospodarczy – inkasent za wodę i ścieki

 • +48 514 951 792
 • k.sadoch@jakubow.pl

Bogusław Dziedzic

Kierownik Referatu Oświatowo – Komunalnego

 • Pokój nr 13
 • b.dziedzic@jakubow.pl

Referat Oświatowo – Komunalny

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi

10 osób


Justyna Miłaczewska

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

 • Pokój nr 3
 • +48 25 758 24 03
 • j.milaczewska@jakubow.pl

Referat Organizacyjno – Administracyjny

Ewa Klepacka

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji, sportu.

 • Pokój nr 10
 • +48 25 758 20 51
 • e.klepacka@jakubow.pl

Grażyna Muszelik

Stanowisko ds. kadr i obsługi kasowej

 • Pokój nr 11
 • +48 25 757 91 29
 • g.muszelik@jakubow.pl

Joanna Rosłońska

Stanowisko ds. sekretariatu, obsługi organów Gminy

 • Pokój nr 1
 • +48 25 757 91 90
 • j.roslonska@jakubow.pl

Agnieszka Gogol

Stanowisko ds. wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 • Pokój nr 10
 • +48 25 758 20 51
 • a.gogol@jakubow.pl

Wojciech Modrzejewski

Informatyk

 • +48 25 757 91 90
 • wojciech@jakubow.pl

Marzena Rek

Kierownik Referatu Inwestycji z jednoczesnym prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i komunalnej

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 57
 • m.rek@jakubow.pl

Referat Inwestycji

Zbigniew Marusa

Stanowisko ds.  rolnictwa, wodociągów i kanalizacji

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50
 • g.marusa@jakubow.pl

Anna Czyżewska

Stanowisko ds. ochrony środowiska, PPOŻ oraz informacji niejawnych

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50
 • a.czyzewska@jakubow.pl

Jacek Biaduń

Stanowisko ds. inwestycji drogowych

 • Pokój nr 13
 • +48 25 758 20 41
 • jacek@jakubow.pl

Rafał Skuziński

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 • Pokój nr 5
 • +48 25 757 91 50
 • r.skuzinski@jakubow.pl

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

best male sex enhancement pills test sample sex pills to make you bigger penis weights premature ejaculation cure rhino 10k male enhancement best male supplement for sex drive and orgamine helping room mate with viagra boner over the counter male ed pills viro valor xl male enhancement pills dollar tree apple cider vinegar gummies spartan body keto pills reviews side effects of taking ace diet pills how to help a 10 year old lose weight diet pills that work fast for men how to lose weight with insulin resistance pcos what is acv in gummies active keto gummies shark tank top ten fat burning pills how and when to take keto pills best diet pills to lose the last 10 pounds lose weight in 24 days vitamins to help lose weight fast can you lose weight on weight watchers cbd gummies holland and barret cbd gummies 1500mg cbd pens for anxiety can i sell cbd products in my office shikai products cream cbd metholated reviews where to buy cbd products around santa fe nm creating an ecommerce site for cbd products is cbd pain relief gel legal in missouri cbd for anxiety and paranoia cbd oil for anxiety and pain management natural hemp gummy bears hawaiian health what states will cvs pharmacy sell cbd products use of cbd for arthritic joint pain releief safe cbd product checklist cbd infused products market kevin nash cbd gummies total health cbd gummies reviews are cbd gummies legal in mn
Accessibility