wykopany dól przed domem. w dole zbiornik na nieczystości w kolorze zielonym

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY JAKUBÓW
Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

W sierpniu 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), w których po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością, co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Jakubów.

 

1.  Firma „ALANDA” – Nieczystości płynne

     Dobosz Krzysztof

      Karolina

      ul. Główna 108

      05-300 Mińsk Maz.

      tel. (025)758 11 55

 

2.  Firma  „OLMAT”

     Marcin Laszkowski

     Mistów 13B

      05-306 Jakubów

      0502 34 44 33

      (025) 757 90 24

 

3. SPM TRANS Przemysław Piechoski

          Karolina ul. Główna 104

          05-300 Mińsk Mazowiecki

           tel. 511 016 502

 

      4. AB SERWIS Artur Bartnicki

           Łaziska 42, 05-306 Jakubów

           tel. 506 080 545

 

     5. WC SERWIS Sp. z o.o.; Sp.K.

         41-808 Zabrze ul. Szybowa 2

          tel. 602 178 102

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne
są w Urzędzie Gminy Jakubów oraz na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców gminy Jakubów,
aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

                                                                                     Wójt Gminy Jakubów

                                                                                      /-/ Hanna Wocial

male over 75 enhancement pills ebay ebay sex pills do they work male pleasure enhancing ring homeopathic thoughts to cure erectile dysfunction doctor that treats erectile dysfunction bigger now male enhancement safe homeopathic method of enhancing male erections best male ed pills moriche palm diet pills review hydroxycut diet pills reviews heart surgery diet pills diet pill that really works fast does olive oil help lose weight does hydroxycut weight loss gummies work maximum keto gummies 500mg chinese diet pills with sibutramine overdose of blood pressure medications symptoms tylenol cold and blood pressure medication sugar high blood pressure treatment can blood pressure pills give you headaches does blood pressure medication make you fat sleep aids that can be taken with blood pressure medication high blood pressure medication canada names heart meds and high blood pressure medication with oxycodone garlic pills dosage for high blood pressure blood pressure medication safe for kidneys frequent urination blood pressure medication can my kitty with high blood pressure take flea treatments medterra cbd pain rubs what mg of cbd is best for back pain cbd sour gummy bears 1000mg cbd for ed gummies benefits cbd tea tre house d9 cbd gummies best cbd oil products 2023 cbd gummies 711 cbd to improve sleep regen cbd gummied koi cbd gummies anytime balance how tobecome disruiter of cbd products
Accessibility