wykopany dól przed domem. w dole zbiornik na nieczystości w kolorze zielonym

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY JAKUBÓW
Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

W sierpniu 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), w których po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością, co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Jakubów.

 

1.  Firma „ALANDA” – Nieczystości płynne

     Dobosz Krzysztof

      Karolina

      ul. Główna 108

      05-300 Mińsk Maz.

      tel. (025)758 11 55

 

2.  Firma  „OLMAT”

     Marcin Laszkowski

     Mistów 13B

      05-306 Jakubów

      0502 34 44 33

      (025) 757 90 24

 

3. SPM TRANS Przemysław Piechoski

          Karolina ul. Główna 104

          05-300 Mińsk Mazowiecki

           tel. 511 016 502

 

      4. AB SERWIS Artur Bartnicki

           Łaziska 42, 05-306 Jakubów

           tel. 506 080 545

 

     5. WC SERWIS Sp. z o.o.; Sp.K.

         41-808 Zabrze ul. Szybowa 2

          tel. 602 178 102

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne
są w Urzędzie Gminy Jakubów oraz na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców gminy Jakubów,
aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

                                                                                     Wójt Gminy Jakubów

                                                                                      /-/ Hanna Wocial

Accessibility