traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

I N F O R M A C J A

O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. z 2023 r. poz. 965 ze zm./

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W 2023 roku wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

1. od dnia 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

2. od dnia 1 sierpnia 2023r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres od dnia 1 lutego 2023r. do dnia 31 lipca 2023 r.

W 2023 roku przysługuję rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:

  1. 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
  2. 40 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  3. 4 litry oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, świń oraz kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok,

3.oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Szczegółowych informacji oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów, w dniach w pon. 8:00-17:00, wt.-śr. 8:00-16:00, czw.-dzień wewnętrzny, pt. 8:00-15:00.

Accessibility