Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF” mającą na celu wzmocnienie ochrony gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80-100 proc. śmiertelności.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików.

5 podstawowych zasad, która pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

 1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
  1. drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
  2. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
  3. kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,
 3. Pamiętaj o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.
 4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.
 5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt:
  1. podmiotów dostarczających paszę,
  2. podmiotów dostarczających ściółkę,
  3. podmiotów odbierających padlinę,
  4. osób zatrudnionych w gospodarstwie,
  5. osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

 

honey male enhancement reviews how reduce sex drive vagifirm max male enhancement corn flakes low sex drive sex drive and the onset of puberty gnc male performance sexual kegel exercises for men sex drive premature ejaculation treatment instead hiwbto stimulate a gurls sex drive natural way to penis enlargement seth green in sex drive what can i take to increase my sex drive what is responsive sex drive alien power male enhancement not working cbd for fibromyalgia pain top 5 cbd gummies for pain does cbd gummies help with panic attacks where to find purekana cbd gummies cbd gummy reviews for anxiety yummy cbd sleep gummies cbd gummies without thc show up on drug test smoking cbd in the morning for anxiety how to use cbd living gummies eagle hemp gummies keanu reeves can you travel to europe with cbd gummies cbd for arthritis and sleep is natures only cbd gummies legit cannagreenz cbd gummies review sunsoil cbd for anxiety how to cancel fun drops cbd gummies cbd gummies buy online top rated cbd gummies for pain what is the best cbd oil for arthritis pain high potency cbd oil for anxiety best cbd edibles for anxiety and acne cbd living gummies get you high best cbd brand for anxiety what are hemp gummies made of vitamin shoppe martha stewart cbd gummies where can i buy kushly cbd gummies
Accessibility