Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 17 września 2023 roku.

 17 września 2023 roku w Mistowie, podczas  wydarzenia pn. „Mazowieckie tradycje – Dożynki Parafialno-Gminne w Mistowie”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mistowie na czele z Przewodniczącą – Aliną Parol.

Zrealizowana akcja informacyjna skupiała się na przeciwdziałaniu zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przygotowane i rozdane zostały uczestnikom ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  właśnie tym przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.

Przygotowany został również konkurs  wiedzy  zdobytej podczas prelekcji. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Na zakończenie akcji odbył się koncert muzyczny muzyki rozrywkowej.

Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.
does viagra help with anxiety ed fda penis enlargement pills best over the counter male enhancer vitamin supplements for male enhancement does cialis male enhancement really work safe sex pills for men is rhino male enhancement safe best premature ejaculation pills in dubai sizevitrexx male enhancement supplement stores can taking aspirin help with erectile dysfunction cure premature ejaculation at home vitamins for male fertility enhancement when to eat acv gummies anna nicole smith weight loss pill wellthy sweat thermogenic fat burner pills doctors that prescribe diet pills near me herbalife shakes to lose weight keto strong pills adamaris lopez red capsule diet pills foods to eat to lose weight with pcos keto pills health risks ibs making me lose weight slim 123 diet pills keto burner pills by ketoscience fastest way to lose weight in 4 weeks diet pills compared most effective diet pill study gravol and high blood pressure medication medication to lower diastolic blood pressure amazu blood pressure pill level to start treatment blood pressure in pregnancy goal of high blood pressure treatment ephedrine blood pressure medication can cbd help you sleep better recommended cbd oil dosage for anxiety reviews for just cbd gummies how to make cbd gummies for pain how much are cbd gummies near me is cbd oil or gummies better for anxiety eternal cbd pain oil gummy with thc and cbd for pain
Accessibility