Na obrazku dwie osoby siedzące przed mapą świata. Wydają się być przedmiotem analizy lub planowania podróży, patrz mapa i omawiają szczegółowe uwagi.

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcia uczestnika w:

  • czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jakubów otrzymaliśmy środki w wysokości 41 428,32 zł, które pozwolą objąć pomocą w formie usług asystenta: 1 osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 400 godzin rocznie oraz 2 dzieci w wieku do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w wymiarze po 202 godziny rocznie. Usługa świadczona będzie przez okres trwania Programu tj. do 31.12.2024 r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnicy nie ponoszą odpłatności.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, które zamieszczone zostały na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jakubowie (tel. 25 757-91-64).

 

Accessibility