Na zdjęciu dwie osoby, z których jedna korzysta z wózka inwalidzkiego, trzymają się za ręce. Jest to wyraz wsparcia i połączenia między nimi.

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jakubów otrzymaliśmy środki w wysokości 38 760,00 zł, które w całości pokryją koszty realizacji zadania.

W ramach Programu 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczoną w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2024 r. w wymiarze po 152 godziny dla każdego opiekuna.

Realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, które zostały zamieszczone na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jakubowie (tel. 25 757 91 64).

Accessibility