Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023r., poz. 2760), które weszły w życie 31 grudnia 2023 r., dają możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego. 

Realizatorem tego zadania na terenie gminy Jakubów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 7) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym na stronie: www.gov.pl.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący  osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w wysokości:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie tel. 25 758 24 29.

 

Poniżej załączamy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego oraz klauzulę informacyjną RODO.

Załączniki

Accessibility