tablica z napisemZadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychszary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 złTablica informacyjna o otrzymaniu środków w kwocie 2.302.203,23 złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Tablica informacyjna o otrzymaniu środków w kwocie 7 220 000 złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Biała katka z flag ą i godłem polski i tekstem: Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. W dniu 23.02.2022 roku Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Jakubów. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Jakubów otrzymała środki w wysokości 19 584,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania. Celem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopnień niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację. W ramach programu 2 opiekunów osób zależnych z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2022 r. w ilości do 240 h dla każdego opiekuna. Realizatorem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów

W ramach prac wykonano: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,818 km, roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 5 km – analogia – 1 104,30 m3, podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4 417,20 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 253,60 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 253,60 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 090 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 090 m2, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych szerokość średnia 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. – 1636 m2

Accessibility