tablica z napisemZadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychszary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 złTablica informacyjna o otrzymaniu środków w kwocie 2.302.203,23 złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Tablica informacyjna o otrzymaniu środków w kwocie 7 220 000 złotych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Biała katka z flag ą i godłem polski i tekstem: Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. W dniu 23.02.2022 roku Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Jakubów. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Jakubów otrzymała środki w wysokości 19 584,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania. Celem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopnień niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację. W ramach programu 2 opiekunów osób zależnych z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2022 r. w ilości do 240 h dla każdego opiekuna. Realizatorem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów

W ramach prac wykonano: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,818 km, roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 5 km – analogia – 1 104,30 m3, podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4 417,20 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 253,60 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 253,60 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 4 090 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 4 090 m2, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych szerokość średnia 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. – 1636 m2

enzyte male enhancement review vigrx fertility factor 5 reviews what is male enhancement drugs hwo to prevent premature ejaculation xtend male enhancement results beat male enhancement zyx10 male enhancement review rizer xl male enhancement reviews big penis enlargement how to stop male premature ejaculation penis enlargement in the philippines underactive thyroid premature ejaculation hanging weights from your penis help it enlarge penis enlargement surgery cost houston viagra 250 mg price in india slow down premature ejaculation premature ejaculation treatment at tung shin hospital mindfulness exercises for erectile dysfunction personalized workout plan to lose weight what is the best diet pill to lose belly fat i lose weight everywhere but my stomach prescription diet pills for sale mango africano diet pills reviews keto primal diet pills review top diet pills prescribed by doctors how to lose weight in butt and thighs susanna reid keto pills best rapid fat burning pills best diet smoothies for weight loss how to lose weight in 2 days exercise what diet pills can my doctor give me detox smoothie to lose weight b trim diet pills all natural ingredients diet pills how much protien do i need to lose weight carrie underwood diet keto pills can pilates make you lose weight what keto diet pills work best fit mom diet pills advanced keto diet wightloss pills
Accessibility