UWAGA! Do każdego wniosku musi być dołączona podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty lub odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami dla osób fizycznych nie prowadzących rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

 • Podatek od środków transportowych

 • Pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych

 • Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody

 • Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz środków transportowych

 • Ulga z tytułu nabycia gruntów, ulga inwestycyjna

 • Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Jakubów w związku z zaległościami podatkowymi

 • Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku, ustalenie dochodu gospodarstwa rolnego oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości

 • Złożenie informacji IN1 w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

 • Złożenie deklaracji lub korekty deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych

Accessibility