Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.

10 września 2023 roku w Jakubowie, podczas  wydarzenia pn. Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki  Parafialno-Gminne w Jakubowie”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich w Jakubowie na czele z Przewodniczącą – Marią Rudnicką.

Zrealizowana akcja informacyjna tym razem skupiała się na promowaniu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy domowej
i przestępstw na szkodę małoletnich. Obecni na wydarzeniu otrzymali gadżety odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza pieszych
i rowerzystów.  Przygotowane i rozdane zostały ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  ww. przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej
i przestępstw na szkodę małoletnich. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.  Policjantom towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych maskotka policyjna.

Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach  przygotowane zostało również mobilne miasteczko rowerowe, którego celem było zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z przepisami i zasadami poruszania się rowerem po drogach publicznych

Na zakończenie akcji odbył się również  koncert muzyczny muzyki rozrywkowej.

Zrealizowane wydarzenie było jednym z czterech zaplanowanych akcji informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Jakubów. Kolejne wydarzenie, na które już teraz Państwa zapraszamy przeprowadzone zostanie w Mistowie – podczas dożynek gminno-parafialnych w dniu  17 września 2023 roku.

Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.
provacyl 120 pills male enhancement reviews does one need a prescription for viagra how can i stop premature ejaculation engage x male enhancement gender performance and sexuality best premature ejaculation pills in india man dies from penis enlargement neutrality male enhancement penis enlargement in los angeles natural way to boost sexual performance how to cure premature ejaculation at home viagra for altitude sickness too much testosterone premature ejaculation penis enlargement groupon mirza male enhancement pills holland and barrett kegel exercises men premature ejaculation keto diet pills uk dragons den how do you detox your body to lose weight are keto pills safe for teens oxiphex diet pill reviews tengda diet pills ingredients do green tea diet pills work yahoo answers best time to take keto complete pills what are the best diet pills for weight loss how to lose thigh weight in a week how much weight can i lose in 4 weeks calculator the best diet pills best fat burning pill on the market where to buy fastin diet pills golo release diet pills review are the fat burning pills safe list of prescription diet pills that effect drug tests healthy easy dinner recipes to lose weight best diet pill that really works fish diet weight loss victoria secret models diet pills vitamin c pills on keto miracle pill that burns fat fast does walking on a treadmill help you lose weight fastest fat burning pills
Accessibility