27 sierpnia 2023 roku w Wiśniewie, podczas  wydarzenia pn. Dożynki  Parafialno-Gminne na Mazowszu”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie na czele z Przewodniczącą – Honoratą Gąsior.

Zrealizowana akcja informacyjna tym razem skupiała się na przeciwdziałaniu zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przygotowane i rozdane zostały uczestnikom ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  właśnie tym przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.  Policjantom towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych maskotka policyjna.

Przygotowany został również konkurs plastyczny na plakat związany
z przeciwdziałaniem przestępczości. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Na zakończenie akcji odbył się koncert muzyczny muzyki folk w wykonaniu duetu Magdy i Marka.

Zrealizowane wydarzenie było jednym z czterech zaplanowanych akcji informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Jakubów. Kolejne wydarzenia, na które już teraz Państwa zapraszamy przeprowadzone zostaną podczas wydarzeń o charakterze lokalnym w:

– Jakubowie – podczas dożynek gminno-parafialnych  w dniu 10 września 2023 roku;

– Mistowie – podczas dożynek gminno-parafialnych w dniu 17 września 2023 roku;

 

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

over the counter sex drive pills does b12 help with sex drive does folic acid help with erectile dysfunction diamond male sexual performance enhancement the ultimate guide to male enhancement best sleeping pills for sex sex enhancement pills over the counter what essential oil helps with premature ejaculation avc pro plan keto gummies balloon pill for weight loss cost heart rate zone to lose weight how to lose weight in cheeks where to buy alli diet pills in cape town what are the side effects of goli acv gummies do fat burning pills have anphetym keto supplement pills gnc stacker 2 diet pill review should a 83 year old person take diet pills does apple cider vinegar gummies help acid reflux quick trim diet pills side effects cbd vs thc for back pain best cbd oil for shingles pain peach rings cbd gummies where can i get cbd for pain relief cbd oil for geriatric pain cbd clinic professional series pain relief cream cbd edibles chill gummies where to buy harmony leaf cbd gummies cbd gummies for arthritis dragons den watermelon gummy cbd rings costco cbd products does cbd help with anxiety forum highest rated cbd oil for pain fertilizer harvestinng product costs per cbd cultivation the gummy bears with hemp muscle strain lidocaine or cbd pain cream pet cbd for separation anxiety vital cbd products cbd blood sugar gummies natures key premium hemp gummies
Accessibility