Zielone logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r.O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:

1)    grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;

2)    organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

vagifirm max male enhancement corn flakes low sex drive premature ejaculation control training does nolvadex reduce sex drive can bananas help your sex drive magna rx male enhancement how to treat severe premature ejaculation sex drive test for men adivan high sex drive no sex drive male young yoga to increase sex drive dose lexapro make you lose your sex drive can i take vigrx plus together with extenze plus endurance wipes for premature ejaculation how to overcome performance anxiety sexually prima male enhancement muhulland drive sex scene ultra beast male enhancement online erectile dysfunction medication performance booster male enhancement advanced capsules with immediate sex drive car scene viagra and sertraline do people who have a high sex drive look younger brahams male enhancement pills lupus and low sex drive home remedies for premature ejaculation in urdu best cbd for ocd and anxiety how long does cbd gummy last in system cbd gummies 25mg per gummy cbd gummies in perris how much cbd for pain spectrum cbd gummies penis enlargement is cbd oil good for oa knee pain legals hemp flower gummies platinum cbd gummies worms how much cbd hemp oil to take for anxiety is taking cbd gummies everyday bad twisted extracts cbd gummies cbd gummies medication interactions do cbd sleep gummies really work
Accessibility