Tablica informacyjna o otrzymaniu środków w kwocie 1 000 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła i Aleksandrów, gmina Jakubów".

Gmina Jakubów otrzymała 1 000 000,00 zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczyła na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Moczydła i Aleksandrów, gmina Jakubów”.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

mental block erectile dysfunction treatment can not being circumcised cause premature ejaculation can a vasectomy cure erectile dysfunction steel rx male enhancement reviews nugenix male enhancer male enhancement pills that work sexual performance male depression loss of libido what male enhancement pills does the navy allow oxytocin and male libido does ashwagandha help erectile dysfunction best male enhancment pill at stores eber does viagra really work for premature ejaculation fiat viagra commercial how can you treat premature ejaculation herbal solution premature ejaculation brilinta and viagra can taking viagra daily be harmful premature ejaculation counseling with kendra lust breakthrough male enhancement viagra para hombres cuanto tiempo dura keto diet pills over the counter dancing exercise to lose weight buy diet pills online adipex lose weight with psyllium husk keto pills zone diet dr sears diet pill that really curbs appetite without caffeine does keto pills put you in ketosis eating apples to lose weight how to lose weight fast the unhealthy way how to lose weight for men how to lose weight with a thyroid problem am i addicted to diet pills argumentative essay on diet pills skipping to lose weight in 2 weeks can walking 2 miles a day help you lose weight keto burn pills with apple cider vinegar cbd for back pain texas does cbd oil help neck pain cbd oil dosage for osteoarthritis pain martha stewart cbd gummies valentine
Accessibility