Napis Cfrowa gmina i zarys granic Polski

Gmina Jakubów, zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym w dniu 22 stycznia  2022 roku, pozyskała środki w kwocie 153 090,00 zł  na realizację działań, których celem jest  podniesienie  poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy Jakubów.

Z dniem 23 lutego  2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3521/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przyznany grant przeznaczony będzie na cyfryzację urzędu gminy poprzez: modernizację serwerowni, wzmocnienie ochrony sieci LAN,  nabycie sprzętu IT, oprogramowania  i niezbędnych licencji, a także  przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz szkoleń specjalistycznych dla pracowników zarządzających siecią Urzędu.  Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Accessibility