Wolna wysokiej rozdzielczości zdjęcia skała, jedzenie, produkować, gleba, czarny, materiał, ścieśniać, uszakowce, węgiel, grzyb jadalny, brykiet, pieczarniaki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, zakładającą jednorazową wypłatę w wys. 3000 zł.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie do 30 listopada 2022, osobiście lub przez internet (e-puap).
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK
W gminie Jakubów wniosek o przyznanie dodatku węglowego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie w godzinach pracy ośrodka:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek-środa 8.000-16.00
Czwartek – dzień wewnętrzny
Piątek 8.00 -15.00.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie GOPS w Jakubowie oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
klauzula informacyjna: plik w formacie PDF

Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: 025-758-24-29 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Accessibility