Wolna wysokiej rozdzielczości zdjęcia skała, jedzenie, produkować, gleba, czarny, materiał, ścieśniać, uszakowce, węgiel, grzyb jadalny, brykiet, pieczarniaki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż dnia 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, zakładającą jednorazową wypłatę w wys. 3000 zł.
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie do 30 listopada 2022, osobiście lub przez internet (e-puap).
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK
W gminie Jakubów wniosek o przyznanie dodatku węglowego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie w godzinach pracy ośrodka:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek-środa 8.000-16.00
Czwartek – dzień wewnętrzny
Piątek 8.00 -15.00.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie GOPS w Jakubowie oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
klauzula informacyjna: plik w formacie PDF

Więcej informacji dostępne jest pod numerem telefonu: 025-758-24-29 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

best place to buy male enhancement pills best ed pills gnc good over the counter male enhance good morning male enhancer pill sexual enhancement pills for males with blood pressure will viagra help with delayed ejaculation best mens sex booster pills top 100 male enhancement pills what pills stop premature ejaculation male fertility enhancer supplements how to increase sex stamina pills excersizes to enhance male sexual longevity tao mantak chia where to buy diet pills in canada insane diet pills reviews most rapid weight loss diet pill lose weight funny quotes where do you buy keto diet pills does turmeric help you lose weight fantastic keto diet pills phentermine vs over the counter diet pills lose weight grocery list best diet pill for weight loss works fast for woman different type of blood pressure medications blood pressure 180 100 treatment blood pressure pills amphenol high how to natural pills lower your blood pressure quickly blood pressure medication to increase what blood pressure medication with the kidneys ayurvedic treatment for low blood pressure balsatran high blood pressure medication cbd thc vape juice for chronic pain what is the best cbd oil for severe pain peak power cbd gummies buy how do cbd gummies work what form of cbd to take for joint pain cbd gummies can they get you high cbd edibles gummies green roads google scholar cbd and anxiety best cbd pen for pain top cbd oils for pain
Accessibility