krzesła ustawione koło burka

Wójt Gminy Jakubów wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie

  1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 7 członków Rady.
  2. Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie przedłużony zostaje do 14 lutego 2023 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Gminna Rada Seniorów w Jakubowie” oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jakubów lub wysłać pocztą tradycyjną.
  2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Jakubów Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Accessibility