mężczyzna na wózku inwalidzkim

Gmina Jakubów przystąpiła do projektu pn. „Dostępny Samorząd Terytorialny”, w którym udział bierze udział 64 jednostek samorządu terytorialnego wytypowanych w drodze rekrutacji. Z ramienia Urzędu Gminy Jakubów w projekcie udział weźmie 4 pracowników, w tym koordynator dostępności.
Projekt jest realizowany od 1.03.2020 roku do 31.03.2023 roku wspólnie przez instytucje:
1. Fundacja Synergium (Beneficjent/Lider)
2. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Partner)
Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0098/20
Całkowita wartość projektu: 1 910 323,20 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 610 020,39 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Cel główny projektu: Poprawa dostępności 64 urzędów jednostek samorządu terytorialnego dla osób z niepełnosprawnościami do 31.03.2023r.
Grupę docelową stanowią: jednostki samorządu terytorialnego: 64 oraz 256 osób, w tym: pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach powiatowych.
Wsparcie w projekcie obejmuje:
» szkolenia,
» doradztwo,
» wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publiczne,
» profesjonalne audyty dostępności,
» przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności
» wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
» przeszkolenie koordynatorów dostępności w 64 jednostkach samorządu terytorialnego.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie: Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem projekt zakłada następujące wskaźniki:
a) podniesienie kompetencji min. 80% pracowników objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że co najmniej u 1 pracownika w każdej jednostce samorządu terytorialnego;
b) wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
c) podniesienie kompetencji min. 90% koordynatorów dostępności (w rozumieniu Regulaminu konkursu) objętych wsparciem, z zastrzeżeniem, że co najmniej u 1 pracownika w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

Accessibility