Logo Ministra Rozwoju i Technologii , godło i napis

Z dniem 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ustalony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów, na stronie internetowej www.jakubow.pl (w zakładce „Urząd” – „Wnioski do pobrania”), w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, oraz w poniższych załącznikach.

Załączniki

can cbd gummies help with erectile dysfunction hero tabs male enhancement what over the counter pills work for erections does nitroglycerin tablets help erectile dysfunction explosion male enhancement reviews can monster drinks help erectile dysfunction something to help with sex drive after hysterectomy best fast acting male enhancement pills near me is viagra a cure for premature ejaculation male libido enhancers usa pills that help sex drives in males list of all erectile dysfunction drugs male sexual enhancement over the counter shark tank male enhancement product v max male enhancement reviews top rated free trial penis enlargement pills what do penis enlargment pills do best male enhancement one time to take does viagra help orgasm best natural male enhancement products for better sexual performance what is a good male enhancement pill pro v4 male enhancement cbd cream oil for pain cbd oil for sleep medical use cbd near me for pain relief cw cbd oil products cbd oil products online fruit gummies cbd cbd gummies hives how to calculate how much cbd is in product cbd oil benefits antidepressant like effects cbd gummies good for inflammation cbd clinic pro sport pain stick product information brochure cbd gummy bears uk legal can i get a cbd product that makes me hungry 10mg thc cbd gummies cbd gummy dosage sleep boulder highlands cbd gummies owner how to tell if cbd gummies have thc cbd gummies strawberry banana belts 100mg
Accessibility