traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

 

I N F O R M A C J A 

O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz.U. z 2023 r.  poz. 1948/

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W  2024 roku wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  1. od dnia 1 lutego 2024r. do dnia 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024 r.
  2. od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres  od  dnia 1  lutego 2024r.  do  dnia 31 lipca 2024 r.

W  2024 roku przysługuję rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:

  1. 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
  2. 40 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  3. 4 litry oleju napędowego na średnią liczbę świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

  1.  faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Szczegółowych informacji oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 6, w dniach w poniedziałek w godzinach 800-1700, wtorek – środa w godzinach od 800-1600, czwartek – dzień wewnętrzny, piątek w godzinach od 800-1500.

Wójt

/ – /  Hanna Wocial

 

Załączniki

Accessibility