mikrofon wykorzystywany do przemowień, w tle ludzie na spotkaniu.

W związku ze zleceniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wykonania w bieżącym roku dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 5+610 do km 7+900” udostępniamy koncepcję przygotowaną przez projektanta.

Prosimy o przeanalizowanie planu zagospodarowania terenu pod kątem istniejących zjazdów. Jeżeli występują posesje, działki, gdzie zjazdy są istniejące w terenie i nie zostały naniesione na załączoną koncepcję przygotowaną przez projektanta, właściciele przyległych do drogi nieruchomości w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r., mogą składać wnioski w przedmiotowej sprawie.

Wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych „Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2”.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych „W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Zarządca drogi dokona analizy*) złożonych wniosków i zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia wnioskowanych lokalizacji, co jest zgodne z powyższym.

Wnioski (wzór w załączeniu) należy składać do dnia 5 czerwca 2024 r.:

  1. osobiście w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdpminskmaz.pl lub
  3. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre lub Urzędzie Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

Po upływie powyższego terminu, wnioski nie będą poddane analizie.

*) Po upływie terminu składania wniosków i ich przeanalizowaniu, informacje o podjętych decyzjach będzie można uzyskać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219 lub pod nr telefonu (25) 758 28 91 wew. 24 lub 23.

Załączniki

Accessibility