wytchnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej     tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Jakubów do w/w Programu prosimy osoby, które będą zainteresowane w 2024 roku powyższą formą wsparcia o dokonywanie zgłoszeń do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 15:00 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie (pok. nr 9) lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 757-91-64.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl  link do programu https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

what is male enhancement drugs can viagra help get it back up for another does coffee help sex drive extra max male enhancement where to get male enhancement pills male enhancement pills sold over the counter is viagra helpful for premature ejaculation sex with a grudge pills maxfuel male enhancement honey does viagra help with overalle blood flow do you lose weight after gallbladder removal best weight loss diet for sedentary lifestyle keto pills on shark tank reviews do lifetime keto acv gummies work non prescription blood pressure medication pantoprazole and high blood pressure medication does blood pressure goes up when taking pain medication blood pressure and weight loss pills wheat grass and blood pressure medication interaction can doxycycline be taken with blood pressure medication avoid blood pressure drugs apple cider vinegar pills benefits blood pressure can i take fish oil with my blood pressure medication what does ab mean in medical terms for blood pressure what is the lowest blood pressure medication you can have prescription blood pressure medications without perscription best quality cbd gor pain do you need a tobacco license to sell cbd products hemping delta 8 thc infused gummies prime brands cbd gummies hemp bombs cbd gummies proper cbd gummies 300mg reviews cbd products dpe xonvenoence stores what is the best cbd gummies for arthritis ready to label cbd gummies cbd for pain order online cbd gummies wholesales mayim bialik cbd gummies company buy cbd dental health products online total cbd gummies price
Accessibility