wytchnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej     tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Jakubów do w/w Programu prosimy osoby, które będą zainteresowane w 2024 roku powyższą formą wsparcia o dokonywanie zgłoszeń do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 15:00 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie (pok. nr 9) lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 757-91-64.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl  link do programu https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

Accessibility