Logo urzedu pracy przedstawiające trzy czane prostokąty i zieloną strzałkę.

Powiatowy Urząd Pracy od 23.07.2021 r. do 30.09.2021 r.  prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.

Warunki otrzymania dotacji:

 1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników).

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) albo 47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).

 3. Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

 4. We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

 1. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy.

 2. niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

 3. posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa pkt. 3, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.

 4. prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej, o której mowa w pkt. 2;

 5. że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy  dotacja jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek, o którym mowa w pkt. 3, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.


Składanie wniosków:

Wyłącznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

                   
Zasady udzielania wsparcia oraz dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje ułatwiające wypełnienie dokumentów są na stronie internetowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4a-sklepiki

Przed złożeniem wniosku prosimy o:

 • zapoznanie się z zasadami i wyjaśnieniami dotyczącymi udzielania pomocy w ramach tej formy wsparcia,

 • sprawdzenie danych znajdujących się we wpisach do rejestrów przedsiębiorców tj. CEIDG lub KRS.

INFORMACJE DODATKOWE

Dotacja wypłacana na podstawie art. 15zze4a ustawy nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis. Nie ma zatem obowiązku dołączania do wniosku Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

UWAGA!

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Accessibility