Logo w czterechkoloroach z napisem Gmina Jakubów idealne połączenie
herb jakubow
Logo z tekstem 2023 Jakubów 550 lat

Wójt Gminy Jakubów zaprasza Mieszkańców Sołectw Gminy Jakubów tj . Aleksandrowa, Anielinka, Antoniny, Brzozówki,  Bud Kumińskich, Gór, Izabelina, Jakubowa, Jędrzejowa Nowego, Jędrzejowa Starego, Józefina, Kamionki, Leontyny, Ludwinowa, Łazisk, Mistowa, Moczydeł,  Nartu, Przedewsia, Rządzy, Strzebuli, Szczytnika, Turku, Tymoteuszewa, Woli Polskiej i Wiśniewa, do wzięcia udziału w  konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Statutów Sołectw Gminy Jakubów.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia

Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom projektu zmian Statutów Sołectw w celu wyrażenia pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji do projektowanych zmian.

Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 4 dni w Urzędzie Gminy Jakubów, na stronie internetowej gminy www.jakubow.pl oraz na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw.

O terminie wyłożenia projektowanych zmian Statutów Sołectw mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Wójta  Gminy Jakubów poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń sołectw, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jakubów oraz na stronie internetowej gminy, w tym Biuletynie Informacji Publicznej (bip.jakubow.pl).

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach od 24.01.2023 r. do 27.01.2023 r. (do godz. 15.00) .

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,
  2. korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów  (decyduje data wpływu do Urzędu)
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl

Opinie, uwagi i propozycje muszą zawierać:

  1. wskazanie sołectwa,
  2. imię i nazwisko mieszkańca,
  3. adres zamieszkania,
  4. opinię, uwagę lub propozycję odnoszącą się do treści projektowanej zmiany statutu danego sołectwa.

Opinie, uwagi lub propozycje zgłaszane w formie pisemnej muszą zawierać również czytelny podpis mieszkańca.

Opinie, uwagi i propozycje, które wpłyną do Urzędu Gminy Jakubów, po dniu zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Wójt

Hanna Wocial

Załączniki

Accessibility