krajobraz z dużą ilością zieleni, niebieskim niebem i wierzą kościoła

Jakubów, dnia 16 kwietnia 2024 roku

IN.061.1.2024.RS

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do opracowania

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jakubów na lata 2025-2035”

 

Uchwałą Nr LXVI/407/2024 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 marca 2024 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. 2024 poz. 3479), rozpoczęliśmy proces opracowania nowej „Strategii Rozwoju” dla naszej Gminy.

Dotychczas funkcjonujący dokument strategiczny, określający długofalowy rozwój Naszej Gminy, wraz z końcem 2024 roku stanie się nieaktualny. Ponadto, w ostatnich latach zaistniały zmiany prawne, w szczególności w wymiarze zasad prowadzenia polityki rozwoju, a także pojawiły się nowe wyzwania i cele rozwojowe, nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych.

Sporządzenie nowej „Strategii rozwoju” pozwoli na identyfikację najważniejszych wyzwań i sformułowanie kierunków rozwoju na najbliższe lata (horyzont czasowy 2035 r.). Dokument wpisywać się będzie w nowy system planowania przestrzennego w Polsce (powiązanie polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego, z planami zagospodarowania przestrzennego). Ponadto „Strategia rozwoju” stanowić będzie narzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków finansowych Unii Europejskiej.

Istotnym w procesie formułowania założeń strategicznego rozwoju jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. W związkuz powyższym zachęcamy Państwa do udziału w sporządzaniu dokumentu, poprzez wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 21 maja 2024 roku.

Ankietę można wypełnić na jeden z następujących sposobów:

  • poprzez Internet za pośrednictwem strony: https://forms.gle/DPjPqoYVqwwCkm3D8
  • przekazanie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy w Jakubowie,
    Mińska 15, 05-306 Jakubów, pok. Nr 5
  • przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres e-mail: r.skuzinski@jakubow.pl

Ankieta ma charakter badawczy i anonimowy. Jej wyniki będą pomocne w procesie formułowania założeń rozwojowych. Państwa odpowiedzi pomogą w identyfikacji obszarów, w których należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności Gminy.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym

 

Wójt Gminy Jakubów

                                                                                                            /-/ Hanna Wocial

STRESZCZENIE:

Accessibility