meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem

Wójt Gminy Jakubów informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczną firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na własny koszt.

Wariant drugi: Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy:

od 11 stycznia 2021r. do 26 lutego 2021r.

Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II.

Druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl oraz www.jakubow.pl, a także w Urzędzie Gminy w Jakubowie (pokój nr 5), tel : 25 757 91 50. Uwaga: Realizacja przez Gminę Jakubów w/w zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Załączniki:
oświadczenie-II-wariant-zdjęcie-azbestu
POMOC-PUBLICZNA
Wniosek-o-utylizację-azbestu
Klauzula-informacyjna-azbest
Ocena-azbestu
Ogłoszenie-o-terminie-składania-wniosków-2021
Oswiadczenie_do_celow_podatkowych_PIT_8C-1

Accessibility