Jakubów, dnia 12 stycznia 2015 r.

IN.6232.1.2015.AC

OGŁOSZENIE

w sprawie usuwania pokryć eternitowych znajdujących się na terenie gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczna firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na własny koszt.

Wariant drugi: Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy: od 2 lutego 2015r. do 20 lutego 2015r.

W Urzędzie Gminy dostępny jest Regulamin, według którego zostaną wyłonione wnioski do realizacji w bieżącym roku. Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II. Druki wniosków, załączników i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl/nova, (zakładka: menu przedmiotowe/ druki do pobrania/ Wniosek o utylizację azbestu) oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5.

Do pobrania:
Wniosek o utylizacje azbestu
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8C)
Oświadczenie o demontażu pokryć dachowych zdemontowanych przez właściciela
Oświadczenie wnioskodawcy

Accessibility