Hasło: Jako mogę oszczędzać energię? i grafiki promocyjne

Rosyjska inwazja militarna na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację energetyczną całej Europy i świata. Wyraźnie pokazała, że nie możemy opierać naszego bezpieczeństwa energetycznego na Rosji. Polska doszła do tego wniosku już wiele lat temu i wielokrotnie na forum unijnym zwracała uwagę na potrzebę uniezależnienia Unii Europejskiej od dostaw surowców z Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczowym elementem naszego życia, a krajowy i europejski sektor energetyczny znajduje się obecnie w przełomowym momencie.

“Z tego powodu mocno zachęcamy gospodarstwa domowe do oszczędzania energii. To nie tylko korzyść dla naszego portfela czy środowiska, ale także działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski” – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dlatego właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi kampanię społeczną “Oszczędzamy energię”, mającą przekonać Polki i Polaków do wprowadzenia w swoje codzienne życie zmian, które pozwolą im wykorzystywać mniej energii cieplnej i elektrycznej. 

„Jesteśmy świadomi obaw społeczeństwa dotyczących cen i dostępności ciepła w najbliższych miesiącach. Wiemy też, jak ważne w obecnej sytuacji jest wspólne działanie i współpraca. Jest to nieodzowne wsparcie działań podejmowanych na poziomie rządu, samorządów czy przedsiębiorstw energetycznych” – podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska.

W ramach kampanii w mediach ogólnopolskich pojawią się spoty telewizyjne, audycje radiowe, artykuły w prasie i  w Internecie. Będą prowadzone również działania edukacyjne skierowane do szkół i do młodzieży. W mediach społecznościowych Ministerstwa będą publikowane materiały ze wskazówkami, jak oszczędzać energię.

„Zależy nam, żeby pokazać wszystkim, jak ważne jest oszczędzanie. Wierzymy, że wspólne działania w widoczny sposób wpłyną na mniejsze zużycie energii, oszczędności w naszych portfelach i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w tym trudnym czasie”  – dodaje minister.

 

Zdjęcie: www.pexels.com

viagra how many pills in perscription number one selling male enhancement top male enhancements pills fast acting otc supplement blac pill for sex how to support your partner with erectile dysfunction what is the safest male enhancement product the best online site for ed pills how to get cure premature ejaculation king cobra gummies male enhancement review kangaroo ed treatment pills can you lose weight on victoza detox homemade drinks lose weight chakra keto diet pills pcos diet for weight loss dragons den weight loss pill ice on stomach to lose weight does taking fiber supplements help you lose weight how did rick ross lose weight what is the best weight loss pill how to lose significant weight in a month covid made me lose weight how much is complete keto pills over medication for high blood pressure cordiax am blood pressure medication common blood pressure medications that start with l high blood pressure drug side effects of lowering blood pressure medication when should blood pressure medication be taken can you get off high blood pressure medication 2 year old ate blood pressure pill blood pressure medication no swelling best blood pressure medication to lower diastolic what are the side effects of smilz cbd gummies cbd gummies for sleep for sale cbd gummies greg gutfeld are all cbd gummies equal calming sleep cbd chill are cbd gummies haram cbd oil anti anxiety super cbd gummies website
Accessibility