Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 10.12.2019 r. do dnia 18.12.2019 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do GOPS po skierowanie z dokumentami potwierdzającymi dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu (listopad 2019 r.).

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1402 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 

  • 1056 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Podstawą do skorzystania z pomocy wynikającą z art. 7 ustawy o pomocy społecznej są: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowego i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie

 

Accessibility