Artykuły spożywcze ustawione na stole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie, informuje, iż w dniu 12 maja w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, odbyła się kolejna w tym roku akcja dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podobnie jak ostatnio, paczki żywnościowe dla większości rodzin zostały dostarczone do domów, natomiast pozostali korzystający, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny odbioru sami przybyli do punktu wydawania żywności.
Wsparciem objęto 314 osób z terenu Gminy Jakubów przekazując im 5890,04 kg żywności, o łącznej wartości 23206,31 zł.
O terminie kolejnej dystrybucji wszyscy korzystający zostaną powiadomieni.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich udział w akcji.

do pain pills affect erections does nitric oxide help premature ejaculation ed pills online malaysia pills for enlarging penis erectile dysfunction cure in ayurveda top 10 male enhancment fda stag male enhancement pills can cumin help erectile dysfunction male enhancement pills shark ratings which male enhancement pills are fda approved top chinese male enhancement pills reviews on rhino male enhancement pills enzolast male enhancement usa best otc male enhancement products start fast action keto gummies australia how much acv gummies for weight loss slimming gummies it works review how long does it take to lose weight with wegovy how to make gummy slime without cornstarch improve gut health and lose weight best diet pill made swanson green tea fat burner pills does keto pills make your heart race will i lose weight if i stop eating can ibs make you lose weight keto gummy bear recipes do black and milds make you lose weight how to lose weight without doing keto margot robbie weight loss diet can jumping on a trampoline help you lose weight pescetarian diet weight loss stomach fat reduce pills cbd oil with thc for anxiety cbd for pain morning or bedtime mental benefits of cbd oil medical marijuana cbd for joint and tendonitis pain cbd oil product label 2 cbd gummies fde rules for labeling omn cbd products divinity labs cbd gummies where to buy
Accessibility