wykopany dól przed domem. w dole zbiornik na nieczystości w kolorze zielonym

Przypomnienie-przedłużenie terminu przyjmowania dokumentów

Wójt Gminy Jakubów informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek kontroli wszystkich mieszkańców pod kątem realizacji obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców (jeśli do tej pory nie złożyli poniższych dokumentów) o zgłaszanie się do UG Jakubów do pokoju nr 5 i:

1) wypełnienia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków — załącznik do niniejszego pisma

2) okazania/przekazania kopii umów na korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jakubów,

3) okazania/przekazania kopii dowodów uiszczania opłat za ww. usługi, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

w terminie do 31 lipca 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nie wykonania powyższego we wskazanym terminie przeprowadzona zostanie kontrola zdalna/osobista wykonywania ustawowych obowiązków przez właścicieli nieruchomości. Informacji udziela Anna Czyżewska
tel. 257579150 wew. 24.

                                                                                 Wójt Gminy Jakubów

                                                                                    /-/Hanna Wocial

 

Załączniki

  • oświadczenie

 

Załączniki

Accessibility