Obrazek przedstawia logo programu czyste powietrze

Informujemy, że Gmina Jakubów w dniu 31.05.2021r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego powstał w naszym urzędzie Punkt konsultacyjno-informacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców w ramach rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie WFOŚiGW (zakładka Portal Beneficjenta), a następnie wypełnienie wniosku zgodnie z regulaminem.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Jakubów:

  1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.

  2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.

  3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

  4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

  5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

  6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

  7. Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki, której wniosek dotyczy

  8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.

  9. Powierzchnia budynku/lokalu.

  10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje na temat Programu Czyste Powietrze publikowane są na stronie https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja .

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze w Jakubowie znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów i czynny jest we wtorki w godzinach od 800-1800. Zachęcamy do udziału w programie oraz do konsultacji.

Ze strony Urzędu Gminy Jakubów osobami do kontaktu są P. Anna Czyżewska i P. Aneta Książek.

W godzinach pracy Punktu konsultanci będą dostępni pod nr telefonu 25 757 91 90.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

 

Use Cbd Oil For Better Sleep Are Cbd Products Legal In Arizona Green Leafz Cbd Gummies Amazon Cbd Products Cape Town Best Cbd Oil For Anxiety On Amazon Cbd Infused E Liquid Benefits Cbd Pain Pills Orleans County Is Cbd Oil Or Gummies Better Keoni Cbd Gummies Official Website Benefits Of Thc Cbd Salve Cbd Hemp Gummies How Does Cbd Pain Spray Penetrate The Skin Happy Budda Cbd Products Cbd And Knee Pain Cbd Oil Benefits Marijuana Plant Cbd Oil Pregnancy Benefits Sleep Better With Cbd Charlotte Web Cbd Products Cbd For Bone On Bone Knee Pain Cbd For Sleep Duluth Ga
Accessibility