Komunikat dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę


W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na terenie Gminy Jakubów w czwartym okresie raportowania (od dnia 21.04.2018 r. do dnia 20.06.2018 r.), potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Na dzień 20 czerwca 2018 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Jakubów wskazano wystąpienie suszy tylko i wyłącznie w następujących uprawach oraz kategoriach gleb:
– Kategoria Gleby I (klasa V i VI) – uprawy zbóż ozimych i jarych, łąki
i pastwiska, warzywa gruntowe, truskawki, drzewa i krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe;
– Kategoria Gleby II (klasa IVa i IVb) – uprawy zbóż ozimych i jarych, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, łąki i pastwiska, warzywa gruntowe, truskawki, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe,
– Kategoria Gleby III (klasa IIIa i IIIb) – zboża jare.

Z uwagi na krótki termin przekazywania informacji obrazującej zakres szkód
z terenu Gminy Jakubów, Wojewodzie Mazowieckiemu, zgłoszenia szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy 2018 roku, można złożyć kompletne i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 13, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 4 lipca 2018 roku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok;
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga
stada / paszporty;
3. Wypis z rejestru gruntów.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szacowanie strat nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Wnioski do pobrania bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 13, lub na stronie internetowej www.jakubow.pl.

Sprawę prowadzi:
P. Marta Krusiewicz
Urząd Gminy Jakubów, pok. Nr 13
tel.: 25 757 91 90 lub 25 758 20 57

Accessibility