Trzy syreny alarmowe w tle niebo

Uruchomienie syreny alarmowej

Informuję, że 5 października br. (środa) nastąpi głośna próba syreny (komunikat + syrena) – ok. godz. 9:00 – 16:00. Wynika to z zakończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w ramach projektu “Mazowieckie Syreny +”, lokalizacja syreny: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie.

Włączenie urządzenia nastąpi wyłącznie w celu ćwiczebnym oraz testowym.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

rhino 14k gold male enhancement amplified man natural male sexual enhancer sleeping sex party with sleeping pills htx me male enhancement reviews pro catalyst male enhancement can meditation cure erectile dysfunction where to buy male enhancement for men red dragon male enhancement pill explosive male enhancement reviews pill pills to help your sex drive for men natural foods for male enhancement viagra cure for jet lag male enhancement pills for premature ejaculation best otc male enhancement suppliment erection pills online forum vitamins that help with erectile dysfunction free sample male enhancement pills traditional acupuncture points to treat erectile dysfunction sex pill that help big and hard pills to make sex orgasm better does maturbation help premature ejaculation biogenix rx male enhancement support premature ejaculation supplements at gnc rlx ed pills reviews which drugs can be used to treat erectile dysfunction ed and pai pills what is the best herb supplement for penis enlargement instant sex drive pills libido pills for male what type of food help sex drives pills to increase sex drive male uk can lifting weights cure premature ejaculation can taken 2 25mg of thc and cbd gummies how much melatonin is in cbd gummies does high country sell cbd gummies where can i buy cbd gummies for pain rejuvenate cbd gummies for erectile dysfunction cbd cream for pain relief webb city is gummy hemp legal on flights apothecary cbd topical pain cream review
Accessibility