logotypy uni europejskiej flaga polski logo mazowsze i logo funduszy unijnych

Pragniemy poinformować, iż Gmina Jakubów realizuje projektu pn.:

„Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów!”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 18 osób sprawujących opiekę  nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 18 nowych miejsc w I Gminnym Żłobku.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. do 30.04.2023 r.

Grupę docelową w projekcie stanowią rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 3  – zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Jakubów (woj. mazowieckie).

Liczebność grupy docelowej: 18 osób (18K).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 18 nowych miejsc w Żłobku w Gminie Jakubów;
  2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 18 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 960 217,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 766 618,38 zł

surge male enhancement pills reviews circumcision assist in premature ejaculation aloe vera male enhancement pills male enhancement top 5 l arginine varitonil male enhancement reviews pills for premature ejaculation and do they work maxx 30 male enhancement price what is best ed pills with out prescription what to eat to help erectile dysfunction black bear male enhancement how do super hd diet pills work diet pills that curve your appetite what are ket gummies original formula ace diet pills xtreme magic diet pills what is a great weight loss pill can protein bars help you lose weight quit drinking alcohol lose weight keto success pills reviews how to get my girlfriend to lose weight pro life diet pills what to eat for lunch to lose weight keto for weight loss pills best diet pills that work australia dale earnhardt jr cbd gummies where to buy vigor virile cbd gummies is cbd oil more potent than gummies cbd gummies help quit smoking food lion cbd products best cbd oil for focus and anxiety benefits of cbd in makeup does hemp oil have same benefits as cbd oil proven health benefits of cbd does topical cbd help pain cbd for ptsd sleep how many cbd gummies do you eat cbd gummy bears for copd cbd oil for sleep 1000 cbd oil for nerve pain reviews best cbd pills for nerve pain
Accessibility