Wolna wysokiej rozdzielczości zdjęcia skała, jedzenie, produkować, gleba, czarny, materiał, ścieśniać, uszakowce, węgiel, grzyb jadalny, brykiet, pieczarniaki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że zostały wprowadzone zmiany do ustawy o dodatku węglowym i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Nowelizacja ustaw polega na tym, że jest możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został załatwiony odmownie lub pozostawiony bez rozpoznania lub złożenia wniosku przez osoby, które go jeszcze nie złożyły. Dotyczy to następującej kategorii gospodarstw domowych:

  1. Gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Osoby zamieszkujące pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła mogą złożyć ponowny wniosek o dodatek węglowy. W przypadku tym przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
  2. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym.

Termin na ponowne złożenie wniosku upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu: 25 758-24-29 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

magic rock male enhancement books for low sex drive medication to cure low sex drive low sex drive while pregnant blog how can you enlarge your penis supplement for penis enlargement how do i speed up my metabolism and lose weight reviews of phentermine diet pills alli weight loss pills review jlo diet pill reviews what is a keto diet pill how to lose weight with yoga only do they still make diet pills with ephedra what are the dangers of taking diet pills or laxatives diet pills for binge eating wich keto pill is best how much you can lose weight in a month diet pills that don t raise blood pressure fat burning pills thyroid why no diet pills before surgery dr oz and diet pills how to not lose muscle when losing weight phentermine diet pill ingredients what is fenphedra diet pill does jardiance help lose weight 60 minute workout to lose weight extreme fat burner pills konect nutra gumballs and dungeons pillar of fate cbd pain relief for golfers how long for cbd to work on pain deep sleep with cbd cbd gummies el paso tx how to take cbd tincture for anxiety legal cbd oil for pain how safe are cbd gummies cbd gummies for pain with thc jolly cbd gummies rachel ray cbd infused gummy bears relax cbd sour worm gummies magnolia hemp delta 9 thc gummies review
Accessibility