traktor z opryskiem jadący po polu uprawnym

O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /Dz.U. z 2019 r.  poz. 2188/

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W  2022 roku  wniosek  o  zwrot  podatku składa się w terminach:

  1. od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 28 lutego 2022r. wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r.
  2. od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. wraz z fakturami VAT wystawionymi za okres  od  dnia 1  lutego 2022r.  do  dnia 31 lipca 2022r.

W  2022 roku przysługuje rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do:

  1. 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
  2. 40 litrów oleju napędowego na średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok.

Szczegółowych informacji oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów, w dniach w poniedziałek w godzinach 800-1700, wtorek – środa w godzinach od 800-1600, czwartek – dzień wewnętrzny, piątek w godzinach od 800-1500.

 

Wójt

/ – /  Hanna Wocial

 

Accessibility