Projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:
– Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).

W ramach projektu zapewniamy:
– profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
– wsparcia tj.:

 • DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
 • PORADNICTWO ZAWODOWE;
 • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
 • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
 • PORADNICTWO RODZINNE;
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
 • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
 • POŚREDNICTWO PRACY;
 • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
  – catering podczas szkoleń;
  – poczęstunek podczas warsztatów;
  – materiały szkoleniowe;
  – zwrot kosztów dojazdu;
  – stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciec@navigator-szkolenia.eu
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu:
http://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/

 

Informacja o dofinansowania zadania publicznego

Zadanie publiczne „Każdy mieszkaniec ma głos –skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE – Projekt „Witaj w świecie TIK”

Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 25 l.+ ( szczególnie zapraszamy osoby w weku 50+) spełniające łącznie warunki:

a) mieszkają/uczą się/pracują na terenie woj. Mazowieckiego

b) nie posiadają znajomości obsługi komputera,

c) mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego włącznie,

d) z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania/uzupeł./podwyższenia umiejętności w zakresie TIK,

e) nie uczestniczyły we wsparciu LLL (long life learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015.

Oferujemy szkolenie z zakresu ICT na poziomie A w 5 obszarach: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów, obejmujących 21 kompetencji (zgodnych z wymaganiami Digital Competence Framework) w wymiarze 80 godzin lekcyjnych na grupę zakończone egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ITpass pozim A (https://itpass.pl/#certyfikacja). Nie wymagamy zdania egzaminu, jedynie podejścia do niego.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, wymagamy jedynie frekwencji.

Grupa szkoleniowa powinna składać się z min. 12 (max. 14) osób w tym co najmniej 8 osób jest w wieku 50+.

Zajęcia min 2 x w tygodniu systemie weekendowym, w godzinach 9:00 – 13:30 lub 16:00 – 20:30 (z możliwością ewentualnych przesunięć czasowych)

Rozpoczęcie zajęć luty 2018.

Zapewniamy niezbędny sprzęt komputerowy (laptopy oraz rzutnik), oraz książki dla uczestników szkoleń. Prowadzimy szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników, nawet jeśli są to małe miejscowości.

Załączniki:

1.-Program_szkolenia_ITpass_Informacja_Av1.0

1.-Regulamin_Witaj-w-świecie-TIK

2.-Program_szkolenia_ITpass_Komunikacja_Av1.0

3.-Program_szkoleniowy_ITPass_TworzenieTresci_A_1.0

4.-Program_szkoleniowy_ITPass_Bezpieczenstwo_A_v1.0

5.-Program_szkolenia_ITpass_RozwiązywanieProblemów_Av1.0

Zdjęcie: itpass.pl/

Accessibility