Palenisko z ogniem

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia                   30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać ze strony internatowej Urzędu Gminy Jakubów, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów (pokój nr 5).

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;

– osobiście wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów  w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek 8.00 – 17.00
Wtorek – środa 8.00 – 16.00
Czwartek – dzień wewnętrzny
Piątek – 8.00 – 15.00

– za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek do pobrania: wzór wniosku – dodatek dla podmiotów wrażliwych

Klauzula informacyjna

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 25 757-91-50 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

 

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

 

Accessibility