tablica z tekstem Gmina Jakubów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym i o obniżonym poziomie sprawności z powodu choroby, czy wieku. Dofinansowanie projektu z UE: 167 487,52 zł Dofinansowanie z dotacji celowej: 31 239,97 zł
Logotyp składający się ze znaku funduszy Europejskich z nazwą Programu PO WER; barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Gmina Jakubów na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” otrzymała dofinansowanie w wysokości 198 727,49 zł w ramach projektu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dofinansowanie pozyskane zostało na poprawę dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym i o obniżonym poziomie sprawności z powodu choroby, czy wieku. Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie w podziale na dostępność architektoniczną i komunikacyjno-informacyjną.

Likwidacja barier architektonicznych oraz zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej zrealizowane zostaną poprzez: częściową rozbiórkę i przebudowę istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2, zakup i montaż 3 szt. drzwi wejściowych, zakup i montaż 2 domofonów, zakup i montaż planów tyflograficznych, instalację pętli indukcyjnej mobilnej, oznaczenie pomieszczeń za pomocą czarnodruku/piktogramu oraz alfabetu Braille’a, wykonanie nakładek na poręcze z alfabetem Braille’a, kontrastowe oznaczenie schodów za pomocą nakładek kontrastowych i antypoślizgowych, zakup maty ewakuacyjnej, zastosowanie pola uwagi oraz oznaczenie przeszkleń za pomocą taśmy kontrastowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 248 838,84 zł, planowany okres realizacji przedsięwzięcia – do 30 czerwca 2023 roku.

logo i herb
Accessibility